Skip to main content

Хэрэглэгчийн гарийн авлага

📖 Хэрэглэгч болох

NaviMarket Pro -ийн хэрэглэгч болоход дараах хэдэн алхамуудыг хийх шаардалгатай.

📖 Газрын зургийн тухай

  • Үндсэн газрын зургийн тухай
  • Байр-зүйн зургийн тухай
  • Уулын сүүдрийн давхрагийн тухай
  • 3D terrain | 3 хэмжээст зургийн тухай
  • Contour lines | Хаяалбар зураасын тухай
  • Налуугийн зургийн тухай
  • Мультимедиагийн тухай
  • Хиймэл дагуулын зургийн тухай
  • Уул уурхайн лицензийн зургийн тухай
  • Ашигтмалтмал, Геологийн зургийн тухай