Skip to main content

Зөвшөөрөл олгох

Зөвшөөрөл олгох гэдэг нь NaviMarket Pro зөв ажиллахын тулд таны утасны тодорхой зарим төхөөрөмжүүдэд хандаж ашиглах шаардалгатай байдаг тул тэдгээр хандалтыг хэрэглэгч та зөвшөөрөх шаардалгатай.

Жишээ нь: NaviMarket Pro өөрийн байршилаа тогтоохын тулд таны гар утасны байршил тогтоох хэсэгт хандах шаардалгатай. Хэрэв уг зөвшөөрлийг олгохгүй бол байршилаа тогтоож чадахгүй цаашлаад зам тооцоолох зэрэг үйлдэл хийгдэх боломжгүй болдог.

Хэрхэн зөвшөөрөл олгох вэ?

Ихэнх андройд үйлдлийн системтэй утаснууд үйлдийн ситемийн шинэ хуучин хувилбараас хамаараад 2 төрлөөр зөвшөөрөл асуудаг.

  • Allow | Deny
  • While using the app | Only this time | Don't allow

1

Мэдээж зам заалгаж, Фото цэг сануулж аппыг бүрэн ажиллуулахын тулд шаардалгатай зөвшөөрлүүдийг Allow эсвэл While using the app хэмээн зөвшөөрлийг олгох шаардалгатай.

анхаарах

Энэхүү зөврөөл асууж буй цонх (Dialog) нь нэг л удаа харагдаж асуудаг бөгөөд хэрэв санаандгүй тохиолдлоор Deny дарсан буюу зөвшөөрөөгүй тохиолдолд андройд системийн тохиргоо хэсэгт нэвтэрч механикаар зөвшөөрлийн тохиргоог хийх шаардалгатай болдог.

Механикаар зөвшөөрөл олгох

Аппын зөвшөөрлийг гараар буюу механикаар олгоход доорхи дарааллаар тохируулна.

  • SettingsAppsNaviMarket ProPermissions
  • Not allowedWhile using the app

1

Шаардлагатай зөвшөөрлүүд

  • Camera → Фото, Видео цэг сануулах
  • Microphone → Аудио цэг сануулах
  • Location → Байршил тогтоох
  • Nearby devices → Бусад төхөөрөмжүүд (Bluetooth)
  • Notifications → Мэдэгдэл

Аюулгүй байдал

NaviMarket Pro болон бусад апп-ууд нь таны гар утасны байршил тогтоох болон камер гэх мэт төхөөрөмжүүдэд хандах нь таны хувийн мэдээлэлд халдаж тагнах чагнах гэсэн үг биш юм.

Учир нь хэрэглэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдал, хувийн нууцыг хамгаалах үүднээс аппын эх кодыг Android OS, Google PlayStore-р шалгуулсаны үндсэн дээр олон нийт татаж авах эрхийг олгодог болно.

Зөвшөөрлүүдийг олгосны дараа бүртгэлээ үүсгэнэ үү..