Skip to main content

Замаас зайлс хийх

Энэхүү тохиргооны тусламжтайгаар та зарим замуудаас зайлс хийж зам тооцоолол хийлгэх боломжтой. Гэвч та үүнд болгоомжтой хандахгүй бол Монгол орны нөхцөл байдлын улмаас таны маршрутыг хэт тойруу эсвэл маш хэцүү замаар тооцоолж болзошгүй.

slope