Skip to main content

Координатын формат

Координатын формат гэдэг нь тухайн солиболзолын бичилтийн хэлбэр юм.

Координатын форматыг сонгох

Хэрэв та координатын талаар тийм сайн мэдэхгүй байсан ч санаа бүү зов. Учир нь нийтлэг энгийн хэрэглээний координатын таних маш амархан, ердөө л тухайн координатын бичилтийн зүй тогтлын хархад л болно.

форматын төрлүүд
---
D: Градус
M: Минут
S: Секунд

DDD.DDDDD: Градус
DDD MM.MMM: Градус минут
DDD MM SS.S: Градус минут секунд
UTM: UTM
---

Координатыг оруулахаас өмнө заавал форматыг тохируулах шаардалгатай байдаг. Учир таны оруулсан координатын формат зөрвөл таны хайсан цэг 200км-р ч зөрөх боломжтой байдаг

Координатын форматыг нэг мөсөн солих

Хэрэглэгч байнга координат ашигладаг бол NaviMarket Pro-ийн анхдаг тохиргоонд дахь форматийг нэг мөсөн сольж болдог. Ингэснээр координат оруулах бүртээ дахин дахин координатын форматын өөрчлөх шаардлаггүй болно.

Координатын форматыг нэг мөсөн солих тохиргооны дараалал:

Үндсэн менюГоримын тохиргооЕрөнхий тохиргооКоординатын формат